Farahani Dara Kafue - Padigree

NYANGANI Hekima Kigoma
VDH 11/109 08246
25.04.2011
IJABA Acai
VDH 06/1095074
17.09.2006
GUNTHWAITE AlombaleloI
KC Y3228
03.05.2004
BURNCOTE NUKOOROO AT NEHANDO
KCSB 1065CN
GUNTHWAITE ABSOLUTELY FABULOUS
Z3243907Z03
MAIRANGI FENJUMA
VDH02/109 2945
05.06.2002
Ch. LIONHUNT DAYIMANE UMVUMA
KUSA BQ012991
27.01.1999
BAGANDA IJUMAA
VDH97/109 0785
27.05.1997
Nyangani Chikosi
VDH 07/109 5396
15.04.2007
Ch. Pronkberg Makari
LOI 03/128651
25.12.2002
APALACHEE UMQOLO OF PRONKBERG
KUSA BH000082
SARULA GWIZA OF PRONKBERG
KUSA CM013504
GLENAHOLM JANGELA
KUSA BQ016758 / VDH01/109Ü2648
20.03.1999
LIONHILL ZURDOC
KUSA BP004395
GLENAHOLM JANNA OF CASTERSHIRE
KUSA BL003058
25.07.1994
SADIKIFU ETANA BASSARI
VDH 11/10908180
18.04.2011
Ch. SHANGANI Eshe Yachter
LOF 6 RHO.RID.2673
08.06.2009
YE JAPHA GYASI
VDH04/109 3964
09.07.2004
Ch. NGAI ZAMU OF GINBAS HEROS
NHSB 2395721
20.04.2002
Ch. GLENAHOLM JOLLY JINX
VDH01/109Ü2571
19.04.1998
Ch. Shangani Sarula Gani
LOF 6 Rho.Rid. 1278/25
18.03.2001
Ch. UMVUTCHA MATOBO OF SHANGANI
ZKC15645
07.06.1997
Ch. SARULA CHIKADZI †
VDH93/017Ü1028
17.09.1993
Ch. Sadikifu Baghira Bassari
VDH08/109 6085
17.05.2008
Ch. AJANI Z PISKOVCOVYCH SKAL
CLP/RR/3512
09.09.2004
Ch. YE JAPHA BANJOKO
VDH01/109 2573
11.10.2001
ASSYSA VIVA CHRISTO
CMKU/RR/1391/99/04
WA KISHUJAA ANEESA-SHANI
VDH04/109 3873
25.06.2004
Ch. NOTHO AYABA
HR 10036 RR
08.07.1997
Ch. KAMNENE IJUMAA
VDH04/109Ü3867